S akou maturitnou témou potrebujete pomôcť? Zahlasujte!

Zahlasujte za maturitné témy, o ktorých vám pripravíme online hodiny s odborníkmi

Je len na vás, aké témy online hodín so špičkovými slovenskými vedcami a pedagógmi pre vás pripravíme. Stačí zahlasovať a témy, ktoré budú zaujímať najviac z vás, spolu rozoberieme.

Matematika

 • Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika
  177 hlasov
 • Funkcie
  140 hlasov
 • Stereometria
  65 hlasov
 • Planimetria
  45 hlasov
 • Základy matematiky (Logika a množiny)
  33 hlasov

Chémia

 • Organické látky, uhľovodíky a ich deriváty
  140 hlasov
 • Chemické reakcie, chemické rovnice
  108 hlasov
 • Chemická väzba
  66 hlasov
 • Biochémia, látky v živých organizmoch
  42 hlasov
 • Prvky a ich anorganické zlúčeniny
  19 hlasov
 • Základy názvoslovia anorganických látok
  16 hlasov
 • Štruktúra atómov a iónov, periodická sústava prvkov
  10 hlasov
 • Sústavy látok, pozorovanie, experiment, bezpečnosť práce
  9 hlasov

Biológia

 • Genetika
  201 hlasov
 • Biológia človeka
  174 hlasov
 • Biológia rastlín
  92 hlasov
 • Nebunkové, prokaryotické a jednobunkové eukaryotické organizmy
  38 hlasov
 • Biológia živočíchov
  26 hlasov
 • Všeobecné vlastnosti živých sústav a biológia bunky
  20 hlasov
 • Ekológia
  17 hlasov
 • Huby a lišajníky
  15 hlasov
 • Biológia ako veda
  8 hlasov

Slovenský jazyk a literatúra

 • Poézia v slovenskej literatúre medzi dvoma svetovými vojnami
  286 hlasov
 • Obraz zemianstva (Hviezdoslav, Kukučín, Vajanský, Kalinčiak)
  169 hlasov
 • Slovenská klasicistická literatúra; Ján Kollár a Ján Hollý
  141 hlasov
 • Svetová próza po roku 1945
  82 hlasov
 • Umelecký obraz človeka v jednotlivých literárnych obdobiach
  49 hlasov
 • Svetová romantická literatúra
  34 hlasov
 • Slovenská poézia po roku 1945
  32 hlasov
 • Vývin románu v slovenskej literatúre 19. a 20. storočia
  23 hlasov
 • Svetový realizmus (román)
  18 hlasov
 • Tvorba Andreja Sládkoviča a Pavla Orzságha Hviezdoslava
  15 hlasov
 • Svetová dráma po roku 1945
  12 hlasov
 • Lyrizovaná próza, M. Figuli Tri gaštanové kone
  11 hlasov
 • Slovenská dráma (Ján Chalupka, Tajovský, Palárik)
  10 hlasov
 • Lyrický hrdina literárnej moderny
  10 hlasov
 • Dedina v prózach Tajovského, Timravy a Kukučína
  9 hlasov
 • Slovenská próza po roku 1945
  9 hlasov
 • Špecifické črty súčasnej slovenskej prózy
  9 hlasov
 • Slovenská romantická literatúra (Botto, Kráľ, Chalupka)
  7 hlasov
 • Obraz 1. svetovej vojny v svetovej literatúre
  7 hlasov
 • Lyrika Hviezdoslava
  7 hlasov
 • Staroslovienska literatúra
  7 hlasov
 • Slovenská a česká medzivojnová dráma
  7 hlasov
 • Ľudová slovesnosť a jej vplyv na umelú literatúru
  6 hlasov
 • Predchodcovia slovenskej lyrizovanej prózy
  5 hlasov

Fyzika

 • Mechanika: - kinematika - dynamika - gravitačné pole - práca a energia - mechanika tuhého telesa - mechanika kvapalín a plynov
  65 hlasov
 • Molekulová fyzika a termodynamika: - základné poznatky z molekulovej fyziky a termodynamiky - štruktúra a vlastnosti plynov - štruktúra a vlastnosti tuhých látok - štruktúra a vlastnosti kvapalín - zmeny skupenstva látok
  42 hlasov
 • Magnetické pole: - stacionárne a nestacionárne magnetické pole - striedavý prúd
  39 hlasov
 • Elektrický prúd: - elektrický náboj a elektrické pole - elektrický prúd
  28 hlasov
 • Základy fyziky mikrosveta
  18 hlasov
 • Vlnenie
  11 hlasov
 • Fyzikálne veličiny a ich meranie
  6 hlasov
 • Mechanické kmitanie
  6 hlasov

Náuka o spoločnosti

 • Filozofia: (filozofia, mytológia, náboženstvo - filozofické disciplíny - analýza filozofického myslenia: - grécka filozofia - kresťanská filozofia - filozofia renesancie - novoveký empirizmus a racionalizmus - moderná filozofia 19. a 20. storočia)
  189 hlasov
 • Psychológia: ( psychika človeka, znaky - psychologické disciplíny, smery - osobnosť človeka, typológia, schopnosti )
  107 hlasov
 • Ekonómia a ekonomika: ( ekonomické pojmy - typy ekonomík - trhový mechanizmus - finančné inštitúcie - ekonomická integrácia )
  79 hlasov
 • Sociológia: ( dejiny sociológie, sociologické teórie - socializácia, deviácia - sociálne skupiny )
  49 hlasov
 • Právo: (tvorba a systém práva - právna kultúra - právny štát - ľudské práva a slobody )
  42 hlasov
 • Politológia: (štát – znaky, funkcie, formy - volebný systém - subjekty politického systému )
  35 hlasov

  O nových online hodinách informujeme študentov mailom. Prihlás sa!